طراحی و ساخت رصدخانه لارستان

عنوان پروژه

طراحی و ساخت رصدخانه لارستان

 

شرح پروژه

نمونه اجرا شده

رصدخانه شهر لار- استان فارس- 1389