طراحی و ساخت رصدخانه لارستان

عنوان پروژه

طراحی و ساخت رصدخانه لارستان

 

شرح پروژه

کارفرمای اصلی

شهرداری شهر لار

بازار هدف

رصدخانه، گنبد دوار

مکان و زمان اجرای پروژه

رصدخانه شهر لار- استان فارس- 1389

کلمات کلیدی

رصدخانه، گنبد دوار، سقف متحرک، ستاره‌شناسی