طراحی و ساخت رصدخانه دزاشیب

عنوان پروژه

طراحی و ساخت رصدخانه دزاشیب

 

شرح پروژه

نمونه اجرا شده

رصدخانه دزاشیب- استان تهران- 1385