طراحی و ساخت رصدخانه دزاشیب

عنوان پروژه

طراحی و ساخت رصدخانه دزاشیب

 

شرح پروژه

کارفرمای اصلی

سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

بازار هدف

رصدخانه، گنبد دوار

مکان و زمان اجرای پروژه

رصدخانه دزاشیب- استان تهران- 1385

کلمات کلیدی

رصدخانه، گنبد دوار، سقف متحرک، ستاره‌شناسی